دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

سازمانهای ارزشیابی استرالیا

 • سازمانهای ارزشیابی کننده که مهاجرت مهارت متقاضیان را ارزشیابی و معادل سازی میکنند در ذیل ارائه میگردد.

  • شورای اعتبار بخشی و ارزشیابی آرشیتکت استرالیا
  • انجمن مدد کاران استرالیا
  • کالج دانشمندان علوم فیزیکی و مهندسی در پزشکی استرالیا
  • انجمن کامپیوتر استرالیا
  • شورای دندانپزشکی استرالیا
  • موسسه مدیریت استرالیا
  • موسسه علوم پزشکی استرالیا
  • موسسه محاسبات اراضی و ساختمان استرالیا
  • موسسه رادیوگرافی استرالیا
  • موسسه آموزش و مدیریت مدارس استرالیا
  • انجمن مدد کاران اجتمایی استرالیا
  • شورای ایمنی دریائی استرالیا
  • شورای اعتبار بخشی و ارزشیابی مامائی و پرستاری استرالیا
  • شورای متخصصین امراض استخوانی استرالیا و نیوزیلند
  • شورای اعتبار و ارزشیابی متخصصین امراض پا
  • انجمن پزشکی هسته ای استرالیا و نیوزیلند
  • شورای داروسازان استرالیا
  • شورای فیزیوتراپی استرالیا
  • انجمن روانشناسان استرالیا
  • شورای انجمن های دامپزشکی استرالیا
  • انجمن پزشکی چینی استرالیا
  • شورای آموزشی کایروپراکتیک استرالیا
  • سازمان ایمنی هواپیمایی کشوری
  • انجمن تغذیه استرالیا
  • مهندسین استرالیا
  • انجمن حساب داران خبره استرالیا
  • شورای پزشکی استرالیا
  • سازمان ملی اعتبار بخشی برای مترجمان کتبی و شفاهی
  • شورای کار درمانی استرالیا
  • شورای بینایی سنجی استرالیا و نیوزیلند
  • موسسه حساب داران عمومی استرالیا
  • انجمن گفتار درمانی استرالیا
  • موسسه علوم نقشه برداری و فضائی
  • اداره امور حقوقی دولت
  • سازمان تشخیص مهارت استرالیا
  • سازمان خدمات آموزشهای فنی و ارزشیابی حرفه ای
  جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره هر یک از سازمانهای ارزشیابی ،مقررات و دستورالعمل های آنها با ما تماس بگیرید.