دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نتایج دعوتنامه های صادر شده در 20 سپتامبر


در این راند از صدور دعوتنامه ها 1750 دعوتنامه برای ویزای 189 و 47 دعوتنامه برای ویزای 489 صادر شد.

همچنان حداقل امتیاز برای ویزای 189 امتیاز 65 است و برای ویزای 489 امتیاز 60. 

لینک 20 سپتامبر