دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

گزارش تحلیلی از صدور دعوتنامه ها در 20 سپتامبر


در زیر خلاصه ای از نتایج صدور دعوتنامه برای مشاغل دور 20 سپتامبر 2017 ارائه شده است :

نتایج skillselect  برای دوره 20 سپتامبر 2017 اعلام شد و بررسی این نتایج نشان میدهد که امتیاز ها برای اکثر مشاغل همچنان رو به کاهش است.  اما با کمال تاسف امتیاز برای حسابداران از 75 به  85 افزایش پیدا کرد.

ایالت NSW  لیست اولویت شغلی مورد نیاز خود را  برای سال 2017 – 18 منتشر کرده است و بزودی شرایط و پذیرش درخواست  برای ویزاهای زیر کلاس 190 اعلام خواهد کرد.

گزارش دعوتننامه های دوره 20 سپتامبر 2017

برای مشاغل (non-pro rata) که برای آنها بطور ماهیانه دعوتنامه  بر اساس تناسب نیاز صادر میشود حداقل امتیاز برای صدور دعوتنامه برای ویزاهای مستقل زیرگروه 189 اقامت دائم مهارتی امتیازهایی که در دوره قبلی پیشتر اعلام شده بود از 70 به 65 کاهش یافت. در عین حال، زمان انتظار با این امتیاز در حال حاضر به 1 هفته کاهش یافته است و بهمین دلیل انتظار میرود امتیاز لازم برای صدور دعوتنامه ها برای دور بعد به 60 کاهش پیداکند.

امتیاز برای صدور دعوتنامه برای اکثر مشاغل (non-pro rata) که برای آنها بطور ماهیانه دعوتنامه بر اساس تناسب نیاز صادر میشود ثابت نگه داشته شد، اما  امتیاز برای حسابداران از 75 به  85 افزایش پیدا کرد.  برای دوره 20  سپتامبر 2017 همان تعداد دعوت نامه (239) صادر شد است که از درک این نتیجه اعلام شده اینطور به نظر میرسد که سیستم skillselect دچار خطا شده باشد.  منتظر روشن تر شدن موضوع از طرف اداره مهاجرت و امنیت مرزی دولت استرالیا – DIBP – هستیم.

گزارش دعوتنامه های دوره 20 سپتامبر 2017

 

شغل/زیر گروه ویزا

امتیاز لازم

زمان انتظار

دعوتنامه 15 مارچ

جمع کل

هدف

تعداد باقی مانده

% تکمیل شده

مشاغل غیر کلی  Non Pro Rata

ویزای زیر گروه 189 مستقل

65

دوره  بعدی

1750

7500

     

ویزای زیر گروه 490 – حمایت خویشاوندی

60

دوره  بعدی

47

565

     

مشاغل غیر کلی  Non Pro Rata

حسابداران

85

دوره  بعدی

239

1434

4785

3351

30%

حسابرسان، منشی شرکت، و خزانه دار شرکت

75

8 هفته

66

396

1327

931

8/29%

آنالیست سیستم و کسب و کار

70

14 هفته

78

468

1574

1106

7/29%

برنامه نویس نرم افزار و برنامه های کاربردی

65

25 هفته

310

1860

6202

4342

30%

مهندس الکترونیک

65

9 هفته

50

300

1000

700

30%

مهندسین مکانیک، تولید و صنایع

65

31 هفته

108

648

2178

1530

8/29%

سایر مهندسین حرفه ای

70

دوره  بعدی

50

300

1000

700

30%

متخصصین شبکه رایانه

65

30 هفته

65

3

11318

9

6/29%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایالت NSW لیست مشاغل مهارتی اولویت دار را اعلام کرد.  ایالت  NSWتا کنون در برنامه امسال تعداد قابل توجه ای حمایت از ویزاهای 190 را صادر نکرده بود، اما انتظار میرود صدور دعوتنامه و بررسی درخواست ها برای اخذ حمایت ویزاهای زیر گروه 190 برای ایالت NSW  در هفته های آینده بزودی آغاز شود.

 لیست جدیدی ایالت NSW  شبیه به لیست ویزاهای مستقل و حمایت خویشاوندی است.  در مقایسه با لیست اعلام شده برای سال 2016-17تعدادی از مشاغل به این لیست اضافه و تعدادی نیز حذف شده اند: 

لیست مشاغل اضافه شده که در لیست IFSOL - ویزاهای مستقل و حمایت خویشاوندی نیز قرار دارد- :

 • آرشیتکت
 • مهندسین: شیمی، الکترونیک، صنایع، و ساخت و تولید
 • متخصصین امنیت ICT
 • تکنسین های مهندسی عمران
 • بنا

تعدادی از مشاغل که در لیست IFSOL -   - ویزاهای مستقل و حمایت خویشاوندی – قرار نداارند اما از طرف ایالت NSW ااین مشاغل  در صورت شرایط حمایت میشوند.

 • نانوا
 • آشپز
 • پرستار
 • نقشه کش آرشیتکت
 • قصاب

مشاغل حذف شده:

تعدادی ازمشاغل که در لیست IFSOL قرار دارند ولی از لیست حمایت حذف شده اند.

 • نقشه بردار، کارتوگرافر، متخصصین نقشه برداری های هوائی
 • مهندسین کشاورزی و مشاورین کشاورزی و جنگلبان ها
 • مربیان ناشنوایان و نابینایان و همچنین مربیان آموزشهای ویژه
 • کایروپراکتیکها و پزشکان استخوان
 • آسیب شناس گفتاری
 • بخشی فابل توجه ای از رشته های حرفه پزشکی و تخصص از قبیل پزشک عمومی، متخصص قلب و عروق، جراح...
 • حرفه های فنی از قبیل الکتریکی و الکترونیکی، برق کار (کلاس ویژه) کارگر و یا تکنسین ابزار الکترونیکی، ارتباطات رادیوئی،  مهندسین حوزه کارگاهی ارتباطات و نصاب کابل
 • سازنده قایق و  کشتی ساز

تعدادی ازمشاغل که هم از لیست IFSOL حذف شده اند و هم از لیست حمایت ایالتی.

 • مهندسین معدن
 • مشاور بهداشت و ایمنی شغلی
 • متخصصین بیهوشی
 • روان درمانگر
 • تکنسین دندان

نتیجه:

نتایج آخرین دور skillselect برای حسابداران بسیار غیر قابل انتظار بود.  برای سایر مشاغل نتایج آخرین دوره با انتظارات مطابقت داشت.  انتظار میرود امتیاز های دور بعد برای دعوت نامه ها ویزای  189 برای مشاغل Non Pro rata  به60 کاهش یابد.

ایالت NSW  لیست اولویتهای مهارت شغلی  مورد نیاز خود را تا حدودی کاهش داده است، اما کماکان فرصت های مناسبی برای حمایت دولتی ایالت NSW وجود دارد.