دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

خدمات تخصصی ما در رابطه با سازمانهای ارزشیابی مهارت

 • سازمانهای ارزشیابی در فرایند درخواست و تشکیل پرونده های مهاجرت مهارتی که بر اساس کسب امتیاز هستند، مسئولیت ارزشیابی و معادل سنجی مهارت متقاضیان و مشاغل آنها را بعهده دارند.
  جهت تشکیل پرونده برای ویزاهای مهاجرت مهارتی بر اساس امتیاز در زمان اخذ دعوتنامه، متقاضی باید شغل و حرفه مرتبط خود را که در لیست مهارتهای شغل (SOL) و یا (CSOL) اعلام شده است انتخاب نماید. به همین منظور متقاضی باید بتواند با ارائه ادله نشان دهد که مهارت وی با شغل اعلام شده بر اساس ارزیابی از طرف سازمان ارزشیابی مرتبط مناسب تشخیص داده شده است. دستورالعمل و شاخصهای بکار گرفته شده برای ارزشیابی از طرف سازمانهای ارزشیابی در استرالیا تعیین و بر اساس استانداردهای حرفه ای و مهارتی انجام میگیرد. اعتبار هر برگ نامه ارزشیابی مهارت که از طرف سازمان مربوطه صادر شده است تاریخ اعتبار برگ نامه ارزشیابی تلقی میشود مگر آنکه 3 سال از تاریخ آن گذشته باشد.

  خدمات تخصصی ما :
  • ارزیابی و بررسی تطبیق پذیری متقاضی با شرایط سازمان ارزشیابی
  • مشاوره و راهنمایی در رابطه با شرایط اخذ برگنامه های ارزشیابی مهارت از سازمانهای ذیربط ارزشیابی
  • مشاوره و راهنمایی در رابطه با مدارک مورد نیاز برای ارائه به سازمانهای ارزشیابی مربوطه
  • مشاوره و راهنمایی در رابطه با تهیه و تنظیم و آماده سازی مدارک برای ارائه به سازمانهای ارزشیابی
  • مشاوره و راهنمایی در رابطه با تهیه و تنظیم (CDR) – Competency Development Report برای ارائه به انجمن مهندسین استرالیا
  • مشاوره و راهنمایی در رابطه با تهیه و تنظیم (CE) – Career Episode برای ارائه به انجمن مهندسین استرالیا
  • مشاوره و راهنمایی در تفاوتهای بین مقارن بودنتحصیلات و حرفه و کاملا مرتبط بودنتحصیلات و حرفه برای ارائه مدارک مدون به انجمن ارزشیابی سازمان VETASSESS
  • مشاوره و راهنمایی در رابطه با تهیه و تنظیم پروژه های مربوط به "آموخته های پیشین" – RPL برای ارائه به انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)
  • ارائه به روز اطلاعات در رابطه با کلیه سازمانهای ارزشیابی مهارت و ارزیابی تخصصی برای تطبیق پذیری متقاضیان
  • تشکیل پرونده در سازمان ارزشیابی مربوطه
  • پاسخگوئی به سوالات مربوط به پرونده به سازمان ارزشیابی مربوطه در صورت نیاز
  • پیگیری پرونده های ارسالی در صورت نیاز
  • ارائه و تحویل برگ نامه ارزشیابی به متقاضی و مشاوره برای تعیین وضعیت و تطبیق پذیری برای ارزیابی شرایط متقاضی
  • تشکیل پرونده متقاضی در اداره مهاجرت