دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

خدمات تخصصی ما در رابطه با اخذ حمایت اسپانسر ایالتی

 • اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی و یا منطقه ای بخشی از خدمات کلی ما در ارتباط با تشکیل پرونده در اداره مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا (DIBP ) برای اخذ ویزا های اقامت میباشد. حمایتهای ایالتی و منطقه ای بر مبنای نیاز هر ایالت و یا منطقه تعیین میشوند. هر ایالت و یا منطقه لیست مشاغل مورد نیاز و شرایط پذیرش و صدور حمایت و یا اسپانسری خود را هر از چند گاه به روز کرده و اعلام میکنند. ایالت ها و مناطق بر اساس قوانین وضع شده که از طرف اداره مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا اعلام میشود مجاز به صدور حمایت (اسپانسری) برای ویزا های489 و یا 190 مهاجرت از طریق مهارت میباشند. با توجه به اینکه صدور دعوتنامه برای تشکیل پرونده پس از اعلام حمایت از طرف ایالت و یا منطقه مربوطه از طریق Skill Selectو اداره مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا (DIBP ) صادر میشود مدت زمان تشکیل پرونده در اداره مهاجرت پس از اخذ دعوتنامه فقط 60 روز است.

  خدمات تخصصی ما:
  • ارزیابی و بررسی تطبیق پذیری متقاضی با شرایطحمایت (اسپانسری) ایالتی و یا منطقه ای و اداره مهاجرت و حفاظت مرزی دولت استرالیا.
  • ارائه اطلاعات به روز در باره لیست مشاغل و شرایط ایالت ها و مناطق و ارزیابی تطبیق پذیری متقاضی با شرایط اعلام شده
  • ارسال EOI به ایالت مربوطه
  • ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه ایالت و یا منطقه برای تشکیل پرونده
  • ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها