دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای اقامت دائم استرالیا از طریق کسب و کار و سرمایه گذاری (زیر گروه 888)

 • ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) مرحله دوم از ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) است. متقاضیان این ویزا میتوانند پس از تامین شرایط لازم ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) برای این ویزا (ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری اقامت دائم) اقدام نمایند.جهت تشکیل پرونده برای این ویزا نیازی به ارائه EOI نیست اما ادامه حمایت دولت ایالتی و یا منطقه ای و یا AUSTRADE از طرف دولت استرالیا برای حائز شرایط بودن لازم است. چنانچه دارنده ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) هستید باید ثابت کنید که در زمان تشکیل پرونده برای تبدیل آن به ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) دولت ایالتی و یا منطقه ای حمایت کننده حمایت خود را از فعالیت های کسب و کار و یا سرمایه گذاری شما لغو نکرده باشد.

  شرایط لازم:

  دارندگان ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) تحت شرایط ذیل میتوانند برای ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) اقدام نمایند.
  • به عنوان متقاضی اصلی و دارنده ویزای نوآوری موقت کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیرگروه 188) بوده و کلیه معیارهای ویزا کسب و کار نوآوری ویا ویزای سرمایه گذاری (زیر گروه 188) را رعایت کرده است.......... و یا
  • همسر متقاضی اصلی دارنده ویزای نوآوری موقت کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیرگروه 188) بوده ومی تواند کلیه معیارهای اولیه ویزا کسب و کار نوآوری و یا ویزای سرمایه گذاری (زیر گروه 888) را ارائه نماید.
  • متقاضی و همسر وی در کسب ویا سرمایه گذاری غیر قانونی هیچ نوع فعالیتی نداشته اند.

  شرایط ذیل نیز باید رعایت شوند:
  • متقاضی و همسر وی قوانین کشور مشترک منافع استرالیا، و ایالت حمایت کننده که در آن کسب و کار کرده اند و کارکنان نیز استخدام کرده باشد
  • حمایت دولت ایالتی و یا منطقه ای و یا AUSTRADE از طرف دولت استرالیا برای حائز شرایط بودن لازم است
  • متقاضی و همراهان وی معیارهای سلامت و عدم سوء پیشینه را رعایت کرده باشند – چنانچه در مرحله ویزای نوآوری موقت کسب و کار و یا ویزای سرمایه گذاری (زیرگروه 188) انجام داده باشند نیازی به ارائه مجدد این مدارک نیست.
  • باید تعهد واقعی برای ادامه کسب و کار و یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشند.

  مسیر نو آوری:
  • اگر برای مسیر نوآوری اقدام میکنید باید در استرالیا اقامت داشته و دارنده ویزا نوآوری کسب وکارو سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) در مسیر نوآوری حداقل یک سال در دو سال بلافاصله پیش از اقدام بوده باشید.
  • بعلاوه باید بتوانید مدارک در ارتباط با فعال بودن کسب و کار، رعایت معیارهای مالی و تاریخچه استخدام کارکنان در استرالیا داشته باشید.

  مشارکت در کسب، کار و یا تجارت فعال
  اگر دارنده ویزا نوآوری کسب وکاروسرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) در مسیر نوآوری هستید متقاضی و همسر متقاضی با هم باید بتوانید ثابت کنید که معیارهای ذیل را رعایت کرده اید.
  • دارای منافع مالکیت (این منافع مالکیت باید ادامه دار باشد) و نقش مداوم و مستقیم مدیریت در فعالیت اجرائی کسب و کار اصلی (کسب و کارهای اصلی) حداقل دو سال بلافاصله پیش از اقدام در استرالیا بوده باشید
  • دارای حداقل گردش مالی (فروش کل) سالیانه معادل 300000 دلار استرالیا از کسب و کار اصلی (کسب و کارهای اصلی) در 12 ماه پیش از اقدام بوده باشید. ( ایالت و یا منطقه حمایت کننده میتواند از مورد میزان گردش مالی در صورتیکه در مناطق تعیین شده آن منطقه و یا ایالت زندگی کرده و یا کسب و یا تجارتی را اداره و مدیریت کرده باشید)
  • حداقل یکی از در صدهای سهام ذیل را در کسب و کار اصلی (کسب و کارهای اصلی) بلافاصله در سالی که قصد اقدام دارند به آنها تعلق داشته باشد.
  1)- 51 در صد کسب و یا تجارت که گردش مالی (فروش کل) سالیانه آن کمتر از 400000 ذ لار استرالیا باشد
  2)- 30 در صد کسب و یا تجارت که گردش مالی (فروش کل) سالیانه آن معادل 400000 ذ لار استرالیا و یا بیشتر باشد
  3)- 10 در صد جنانجه کسب و یا تجارت شرکت سهامی عام باشد
  • هر یک از کسب و کار و یا تجارت خود را در استرالیا ثبت کرده باشند
  • گزارش مالی فعالیت کسب و کار و یا تجارت خود را 2 سال بلافاصله پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند به اداره مالیات استرالیا ارائه کرده باشند.
  • کسب و کار و یا تجارت ( دو کسب و کار و یا تجارت) خود را از کسانی که متقاضی، و یا دارنده ویزا نوآوری کسب وکارو یاسرمایه گذاری (دائم) ویزا (زیر گروه888) و یا ویزا اقامت دائم در زیر گروه 890، 891،892، یا 893 هستند خریداری نکرده باشند. مگر آنکه متقاضی و آن شخص در کسب و یا کار اصلی حداقل بمدت یک سال پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند در آن کسب و یا کار اصلی منافع مشترک داشته اند.

  متقاضی (و یا همسر متقاضی و یا متقاضی و همسر متقاضی با هم) بتوانند ثابت کنند که حداقل یکی از موارد ذیل را رعایت کرده اند.
  • ارزش خالص دارائی کسب و یا کار ( و یا دو کسب و یا کار) راه اندازی شده در استرالیا حداقل معادل 200000 ذلار استرالیا در 12 ماه پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند بوده باشد
  • ارزش خالص دارائی کسب و یا کار راه اندازی شده بعلاوه ارزش خالص دارائی شخصی متقاضی ( و یا همسر متقاضی) در استرالیا حداقل معادل 600000 ذلار استرالیا در 12 ماه پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند بوده باشد
  • حداقل معادل دو کارپذیر بصورت تمام وقت در کسب و یا کار اصلی بمدت 12 ماه پیش از آنکه درخواست تشکیل پرونده بدهند استخدام کرده باشند. کار پذیران باید شرایط ذیل را دارا باشند
  1) شهروندان استرالیا، افراد مقیم استرالیا و یا دارندگان پاسپورت کشور نیوزیلند
  2) عضو خانواده متقاضی نباشند

  مسیر سرمایه گذاری
  • اگر برای مسیر سرمایه گذاری اقدام میکنید باید در استرالیا اقامت داشته و دارنده ویزا نوآوری کسب وکاروسرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) در سرمایه گذاری حداقل دو سال بلافاصله پیش از اقدام بوده باشید.
  • متقاضی ( متقاضی و همسر متقاضی با هم) باید سرمایه گذاری معین شده در یکی از ایالت ها و یا مناطق استرالیا بمدت 4 سال انجام داده باشند
  • چنانچه برای ویزا زیر گروه 188 موقت مسیر سرمایه گذاری پیش از جولای 2015 تشکیل پرونده داده اید برای درخواست ویزای زیر گروه 888 اقامت دائم میتوانید پس از 3 سال و 11 ماه اقدام نمائید. چنانچه برای ویزا زیر گروه 188 موقت مسیر سرمایه گذاری پس از جولای 2015 تشکیل پرونده داده اید برای درخواست ویزای زیر گروه 888 اقامت دائم باید پس از حداقل4 سال اقدام نمائید.